Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie funkcjonuje Kancelaria ogólna, w której rejestrowana jest korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego lub komórek organizacyjnych.

Po zarejestrowaniu sprawy w książce kancelaryjnej i dekretacji, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują kierownicy komórek bądź samodzielne stanowiska pracy. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem zainteresowanego .

Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie będź jego zastępcę wg uzyskanego upoważnienia.

Korespondencja poza Komendę Powiatową PSP w Pszczynie wysyłana jest za pośrednictwem Kancelarii ogólnej, potwierdzenie wysłania odnotowywane jest w książce kancelaryjnej.


Odbiory obiektów - informacje dla inwestorów i wykonawców

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez KM PSP w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352.) jest obowiązany zawiadomić w trybie art. 56 między innymi Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA wersja PDF
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA.pdf
Opis: Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-23 12:37:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz

Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA wersja edytowalna
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA.docx
Opis: Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA wersja edytowalna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-23 12:38:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pszczynie
ul. Górnośląska 7
43-200 Pszczyna

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

 1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.

 2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.

 3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.

 4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL Vi mające ponad 50 miejsc noclegowych.

 5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.

 6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

 1. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.

 2. występuje zagrożenie wybuchem.

 1. Garaże wielopoziomowe.

 2. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.

 3. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

 4. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

 5. Tunele o długości powyżej 100 m

Liczba odsłon:2298
Treść wprowadził(a): Kołoczek Grzegorz, 2018-03-23 12:47:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-23 12:46:14