Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie

bryg.  Grzegorz KOŁOCZEK

Telefon: 324493700 Fax: 324493722

Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie  lub upoważniony Z-ca Komendanta przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.30 - 17.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem. 

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Górnośląska 7, 43-200 Pszczyna
osobiście w Kancelarii Ogólnej KP PSP przy ul.  Górnośląskiej 7, 43-200 Pszczynaw godz. 8.00-15.00
za pośrednictwem ePUAP:  Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP   /KPPSPPszczyna/SkrytkaESP 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres straz@pszczyna.kppsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
faxem na nr (32) 449 37 22
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Organizacyjnych pod nr. tel. (22) 449 37 02.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.