Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr postępowania PT.2370.1.2018.DW na realizację zamówienia: „Remont nawierzchni placu manewrowego strażnicy KP PSP Pszczyna".

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie informuje, że w dniu 28.11.2018r., w toku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

Szczegóły dotyczące liczby punktów przyznanych poszczególnym Wykonawcom wraz z uzasadnieniem wyboru znajdują się w poniższym załączniku:

KP PSP rozstrzygnięcie.pdf


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA  23.11.2018r.

Podstawa prawna art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2018 poz.1986.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr postępowania PT.2370.1.2018.DW na realizację zamówienia: „Remont nawierzchni placu manewrowego strażnicy KP PSP Pszczyna:

W postępowaniu  złożone zostały oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 Wykonawcy: F.H.U EMAJ Marek Faruga, Mnich ul. Bielska 11, 43-520 Chybie

a. cena brutto:  223 578,33 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 33/100 zł)

b. okres gwarancji –  48 miesięcy

Oferta nr 2 Wykonawcy: PW MI-KAR Michał Celka, Dąbie ul. Kościelna 28, 42-504 Będzin

a. cena brutto: 224 334,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 10/100 zł);

b. okres gwarancji – 48 miesięcy

Oferta nr 3 Wykonawcy: Konsorcjum Firm: INFRAX Sp. z o.o., ul. Bociania 7, 43-220 Bojszowy, CAT BRUK inż. Paweł Baron ul. Bociania 7, 43-220 Bojszowy

a. cena brutto: 272 677,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 72/100 zł)

b. okres gwarancji – 48 miesięcy

Oferta nr 4 Wykonawcy: DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

a. cena brutto: 197 707,70 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych 70/100 zł)

b. okres gwarancji – 48 miesięcy

Oferta nr 5 Wykonawcy: STRADA Maciej Zdziebło, ul. Powstańców Śl. 105, 44-268 Jastrzębie Zdrój

a. cena brutto: 338 250,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 zł)

b. okres gwarancji – 48 miesięcy

  1. Kwota odczytana na otwarciu ofert, które Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia  to: 216 000,00 zł brutto.
  2. Warunki płatności są identyczne we wszystkich ofertach, wszyscy Wykonawcy oświadczyli, że wykonają zamówienie w  terminie: 20 grudnia 2018r. - zgodne z wymogami nakreślonymi przez Zamawiającego.
  3. Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.strazpszczyna.mojbip.pl dnia  23 listopada 2018r.

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji,
tj. do dnia 26.11.2018r. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik
nr 4a do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie publikuje ogłoszenie o zamówieniu:

Remont nawierzchni placu manewrowego strażnicy KP PSP Pszczyna

znak postępowania: PT .2370.1.2018 (ogłoszenie nr 645642-N-2018 https://bzp.uzp.gov.pl)

dodano dnia: 08-11-2018

termin składania ofert: 23-11-2018 godz. 10:00

informacje o szczegółach ogłoszenia w załącznikach:

Ogłoszenie nr 645642-N-2018 z dnia 2018_11-08.pdf

SWIZ.pdf

Przedmiar robót zał. nr 1.pdf

Dok techn. zał nr 7.pdf

STWiORB zł. nr 8.pdf

Formularz ofertowy zał 2-5.pdf

Umowa zł. nr 6.pdf

Liczba odsłon:1488
Treść wprowadził(a): Radkowski Radosław, 2019-01-16 11:13:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-03-01 10:32:06