Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie funkcjonuje Kancelaria ogólna, w której rejestrowana jest korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego lub komórek organizacyjnych.

Po zarejestrowaniu sprawy stsremie EZD i dekretacji, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują kierownicy komórek bądź samodzielne stanowiska pracy. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem zainteresowanego .

Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie będź jego zastępcę wg uzyskanego upoważnienia.

Korespondencja poza Komendę Powiatową PSP w Pszczynie wysyłana jest za pośrednictwem Kancelarii ogólnej, potwierdzenie wysłania odnotowywane jest w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją.


Odbiory obiektów - informacje dla inwestorów i wykonawców

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez KM PSP w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z póź zm.) jest obowiązany zawiadomić w trybie art. 56 między innymi Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia.


Proponowane druki zawiadomień:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania w celu zajęcia zgodnie z właściwością stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o zakonczeniu budowy-wzor-dla-INWESTORA (2) (1).pdf
Opis: Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania w celu zajęcia zgodnie z właściwością stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-04 11:35:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania w celu zajęcia zgodnie z właściwością stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym - wersja edytowalna
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o zakonczeniu budowy-wzor-dla-INWESTORA (2).docx
Opis: Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania w celu zajęcia zgodnie z właściwością stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym - wersja edytowalna
Utworzono: 2020-02-04 11:36:37
Data dodania: 2020-02-04 11:36:57
Autor pliku: G.Kołoczek
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pszczynie
ul. Górnośląska 7
43-200 Pszczyna

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

 1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.

 2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.

 3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.

 4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL Vi mające ponad 50 miejsc noclegowych.

 5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.

 6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

 1. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.

 2. występuje zagrożenie wybuchem.

 1. Garaże wielopoziomowe.

 2. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.

 3. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

 4. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

 5. Tunele o długości powyżej 100 m


Wydawanie zaświadczeń o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniu

W przypadku ubiegania się o urzędowe potwierdzenie określonych faktów (…) lub uzyskanie zaświadczenia ze względu na interes prawny osób (…), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na podstawie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017  poz. 1257 z późn. zm.) jest zobligowana do wydania zainteresowanym osobom (podmiotom) stosownego zaświadczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. rok 2016, poz. 1827 z pózn. zm.), za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, że stawka za „pozostałe zaświadczenia”, do których należy zaliczyć zaświadczenie o działaniach podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, wynosi 17 zł.
Celem otrzymania zaświadczenia należy wystosować do Komendy formalny wniosek w tej sprawie (proponowany druk - Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf). Do pisma należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.
Osoby , które zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej są zwolnione z opłaty skarbowej zobligowane są do dołączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1170 z późn. zm.) opłata skarbowa nie jest pobierana za informacje o stanie sprawy udzielane zakładom ubezpieczeń, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności.
Informujemy ponadto, że zaświadczenie o działaniach podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej zawiera wyłącznie dane potwierdzające fakt prowadzenia działań ratowniczych i jest ono wydawane, poza instytucjami do tego uprawnionymi, wyłącznie właścicielom, administratorom i użytkownikom obiektów właściwych dla miejsca prowadzenia działań.