Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Deklaracja dostępności


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2008-05-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo.

Listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,.

Nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. bryg. Mateusz Caputa, adres poczty elektronicznej mcaputa@pszczyna.kppsp.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324493716. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Do budynku komendy przy ulicy Górnośląskiej 7 w Pszczynie prowadzi jedno wejście dostępne dla interesantów. Z względu charakter obiektu związany z bezpieczeństwem powszechnym wewnętrzne przepisy bezpieczeństwa wymagają zgłoszenia chęci wejścia do obiektu służbie dyżurnej. Zasady bezpieczeństwa zabraniają samodzielnego poruszania osób postronnych po obiekcie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Całość spraw urzędowych można załatwić w punkcie kancelaryjnym zlokalizowanym na stanowisku kierowania przy wejściu do budynku. Wejście do budynku znajduje się na jednym poziomie z parkingiem. Plac zewnętrzny komendy z uwagi na znaczne wymiary i brak ograniczeń w parkowaniu interesantów nie został podzielony na miejsca parkingowe oraz nie zostały wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w części jednostki ratowniczo gaśniczej (wejście do tego segmentu budynku wyłącznie w towarzystwie funkcjonariusza).

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo Powiatowe w Pszczynie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenia dokonać można:
– elektronicznie na adres e-mail: straz@pszczyna.kppsp.gov.pl
– za pośrednictwem platformy ePUAP;
– wysyłając wiadomości sms pod nr tel: 696093898;
– faksem na numer 32 449 37 22;
– pocztą na adres Komenda powiatowa PSP w Pszczynie, ul. Górnośląska 7, 43-200 Pszczyna;
– osobiście na stanowisku kierowania KP PSP w Pszczynie.


Liczba odsłon:658
Treść wprowadził(a): Kołoczek Grzegorz, 2020-09-23 15:04:04
Treść wytworzył(a): bryg. Grzegorz Kołoczek, 2020-09-23 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-09-23 14:53:19